Kandydat do pracy

ATAL S.A. w ramach prowadzonych procesów biznesowych prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy. Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem z nami współpracy to musimy otrzymać od Ciebie niezbędne dokumenty aplikacyjne w ramach prowadzonych naborów na wolne stanowiska pracy. W związku z powyższym przetwarzamy dane osobowe osób zainteresowanych zatrudnieniem, które złożyły nam swoje dokumenty aplikacyjne (CV) a poniżej znajdziesz szczegółową informację na ten temat.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące Przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych – jest nim ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej: „Administrator”) adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.
 2. Inspektor ochrony danych – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury w procesie rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  1. art. 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  3. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie w jakim podanie danych nie jest wymagane przepisami prawa;
  4. art. 9 ust. 2 pkt b RODO (przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych) w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda posiadasz prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć drogą, którą została on wyrażona.
 5. Okres przez który Twoje dane będą przechowywane – 6 miesięcy licząc od dnia w którym zakończono procedurę naboru lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Odbiorcy danych – Twoje dane osobowe mogą być przekazywane np. dostawcom usług IT czy usług serwisowych dla systemów informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Prawo do złożenia skargi – przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie – Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.