Kontrahent – reprezentant kontrahenta

Kontrahent – reprezentant osoby prawnej

ATAL S.A. w ramach prowadzonych procesów biznesowych zawiera różnego rodzaju umowy/porozumienia na dostawy towarów i usług z osobami prawnymi. Jesteśmy świadomi, że RODO wyłącza ze swojej jurysdykcji przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób prawnych, jednak każdą osobą prawną reprezentuje osoba fizyczna podpisująca w jej imieniu umowę/porozumienie. W związku z czym przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych zawierających w imieniu osoby prawne umowę/porozumienia a poniżej znajdziesz szczegółową informację na ten temat.

KLAUZULA DLA REPREZENTANTA OSOBY PRAWNEJ

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych – jest nim ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej: „Administrator”) adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.
 2. Inspektor ochrony danych – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
  a) skutecznego zawarcia umowy/porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.
 4. Źródło pochodzenia danych osobowych – Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z zawartą umową/porozumieniem.
 5. Kategorie danych osobowych – przetwarzamy twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, stanowiska lub funkcji oraz innych danych, jeśli takie zostały ujawnione.
 6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane – Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy/porozumienia a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów podatkowych.
 7. Odbiorcy danych – Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane np. dostawcom usług IT czy usług serwisowych – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Prawo do złożenia skargi – przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie – Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.