Klient – umowy

Klient podpisujący umowy na zakup nieruchomości

ATAL S.A. w ramach prowadzonych procesów biznesowych zawiera umowy rezerwacyjne, deweloperskie, przenoszące własność nieruchomości z osobami fizycznymi w tym osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarcza. W związku z powyższym przetwarzamy dane osobowe osób zawierających z Nami takie umowy a poniżej znajdziesz szczegółową informację na ten temat.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO UMOWY REZERWACYJNEJ/DEWELOPERSKIEJ/ PRZENOSZĄCEJ WŁASNOŚĆ

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1.  Administrator danych osobowych – jest nim ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej: „Administrator”) adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.
 2. Inspektor ochrony danych – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
  a) zawarcia umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej lub przenoszącej własność a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze;
  b) zawarcia umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej lub przenoszącej własność a podstawa prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
  c) obrony przez ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  d) prawidłowej i szybkiej realizacji zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przekazaniu danych osobowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia umowy deweloperskiej/przenoszącej własność notariuszowi w zakresie wynikającym z ustawy prawo o notariacie oraz wspólnocie mieszkaniowej do której będziesz należał w zakresie wynikającym z ustawy o własności lokali;
  e) marketingowym a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda a podanie danych w tym przypadku jest zupełnie dobrowolne. W tym przypadku posiadasz w prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć drogą, którą została on wyrażona a twoje dane w tym celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 4. Okres przez który dane będą przechowywane – Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umów a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów oraz przepisów podatkowych.
 5. Odbiorcy danych – Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane np. dostawcom usług IT czy usług serwisowych – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Przed zawarciem umowy deweloperskiej/przenoszącej własność twoje dane osobowe zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie notariuszowi sporządzającemu taką umowę, natomiast po zawarciu umowy przenoszącej własność twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie zostaną udostępnione wspólnocie mieszkaniowej do której będziesz należał.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Prawo do złożenia skargi – przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy a w konsekwencji brak możliwości zakupu nieruchomości.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie – Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.