Rodo w ATAL S.A.

Ogólny obowiązek informacyjny

ATAL S.A. jako administrator danych osobowych związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest zobowiązany do przekazania Ci kilku informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. ATAL S.A. w ramach prowadzonych procesów biznesowych przetwarza różne kategorie danych osobowych. Nigdy nie zbieramy zbyt wielu informacji, ograniczając się do tych naprawdę nam niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałeś. Ze szczególną starannością  dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie upoważnione osoby. Korzystamy również z najnowszych rozwiązań technicznych i informatycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym. Poprzez nasze działania możesz być pewien, że Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest jednym z priorytetowych zadań wszystkich pracowników ATAL S.A.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ATAL S.A.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE ATAL S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Witkowskim dostępnym pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych sytuacjach. Poniżej znajdziesz informacje na temat celów oraz podstaw prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Cel przetwarzania
  Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym zaufanych partnerów Administratora.
  Podstawa przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Cel przetwarzania
  Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową.
  Podstawa przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Cel przetwarzania
  Spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa.
  Podstawa przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa.
 • Cel przetwarzania
  Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  Podstawa przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Okres przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy prawnej, która uprawnia Administratora do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Podstawa przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Okres przechowywania
  Do momentu wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych Osobowych.
 • Podstawa przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Okres przechowywania
  Przez cały okres obowiązywania umowy a następnie do momentu wynikającego z przepisów prawa np. przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.
 • Podstawa przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa.
  Okres przechowywania
  Do momentu wynikającego z przepisów prawa np. przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.
 • Podstawa przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
  Okres przechowywania
  Do momentu istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu rozpatrzenia zgłoszonego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim jedynie w celach, o których mowa powyżej. Udostępniamy Twoje dane osobowe w zakresie jaki jest niezbędny do osiągniecia celu w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe (minimalizacja danych).
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom z grupy kapitałowej, dostawcom usług remontowo-budowlanych, a także podmiotom świadczącym usługi: księgowe, prawnicze, dostarczające przesyłki kurierskie, usługi IT, usługi projektowe, teleinformatyczne, biurowe, związane z naprawą usterek, usługi z zakresu ochrony, ubezpieczeń, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, notariuszom, bankom, zarządcom budynków/nieruchomości oraz wspólnotom mieszkaniowym, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Ponadto, dane mogą być przekazywane innym podmiotom w tym właściwym organom podatkowym i innym uprawnionym organom administracji rządowej i samorządowej, a także organom wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnionym instytucjom (np. nadzór finansowy, firmom ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód) jeśli wymóg ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że w zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawą żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo żądania ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo przenoszenia danych osobowych.
W przypadku gdy podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1. lit. a) przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać drogą którą została ona wyrażona.
Dodatkowo przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych i ewentualne konsekwencje

W zależności od procesu, do którego Administrator potrzebuje przetwarzać Twoje dane osobowe różnie kształtuje się wymóg ich podania a także różne są konsekwencje związane z ich nieujawnieniem.

 • Obowiązek podania danych
  Dobrowolność podania danych osobowych.
  Konsekwencje
  Brak możliwości realizacji części usług oferowanych przez Administratora.
 • Obowiązek podania danych
  Wymóg ustawowy lub umowny podania danych osobowych.
  Konsekwencje
  Brak możliwości realizacji określonych działań przewidzianych przepisami prawa lub zawartą umową.
 • Obowiązek podania danych
  Podanie danych jako warunek zawarcia umowy.
  Konsekwencje
  Brak możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji umowy lub świadczenia usługi.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator może wykorzystać Twoje dane osobowe do profilowania w zakresie określonych produktów lub usług, których marketing prowadzi (celem najlepszego dopasowania do Twoich potrzeb oferowanych przez Administratora produktów lub usług). Profilowanie nie ma wpływu na Twoją sytuację prawną, w szczególności Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub wpłynąć na Ciebie w podobny sposób.

 

Wyślij zawartość schowka
na swój email

  Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka