Oferent

ATAL S.A. w ramach prowadzonych procesów biznesowych zbiera różnego rodzaju oferty na dostawy towarów i usług. Przesyłając nam swoją ofertę podajesz nam w niej Twoje dane osobowe aby móc nam umożliwić kontakt z Toba, w przypadku gdy będziemy zainteresowani Twoją ofertą. W związku z powyższym przetwarzamy Twoje dane osobowe a poniżej znajdziesz szczegółową informację na ten temat.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych – jest nim ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej: „Administrator”) adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.
  2. Inspektor ochrony danych – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.
  3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zabrania wstępnych ofert na dostawę usług lub towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zebraniu wstępnych ofert od wykonawców na zamawiane przez nas usługi i towary w celu wyłonienia najkorzystniejszej dla nas oferty i podjęcia dalszych negocjacji.
  4. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane – Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. Odbiorcy danych – Twoje dane osobowe mogą być przekazywane np. dostawcom usług IT czy usług serwisowych dla systemów informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami.
  6. Prawa osoby, której dane dotyczą – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Prawo do złożenia skargi – przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do złożenia wstępnej oferty. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości skutecznego złożenia wstępnej oferty oraz udziału w dalszych negocjacjach.
  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie – Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.