Kontrahent – osoba kontaktowa

Osoby kontaktowe w umowach i porozumieniach

ATAL S.A. w ramach prowadzonych procesów biznesowych zawiera różnego rodzaju umowy/porozumienia na dostawy towarów i usług z osobami fizycznymi i prawnymi. Bardzo często w takich umowach wskazywane są „osoby do kontaktu” lub „osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy/porozumienia”. W związku z powyższym przetwarzamy dane osobowe takich właśnie osób a poniżej znajdziesz szczegółową informację na ten temat.

KLAUZULA DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH UMOWĘ/POROZUMIENIE

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych – jest nim ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej: „Administrator”) adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.
  2. Inspektor ochrony danych – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.
  3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora a celem przetwarzania jest prawidłowa realizacji zawartej umowy/porozumienia.
  4. Źródło pochodzenia danych osobowych – Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z zawartą umową/porozumieniem, w której zostałeś wskazany jako osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy/porozumienia.
  5. Kategorie danych osobowych – przetwarzamy twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, stanowiska, adres e-mail, numer telefonu, inne dane, jeśli takie zostały nam przekazane.
  6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane – Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy/porozumienia a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów podatkowych.
  7. Odbiorcy danych – Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane np. dostawcom usług IT czy usług serwisowych – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami.
  8. Prawa osoby, której dane dotyczą – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  9. Prawo do złożenia skargi – przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie – Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.