Kontrahent – umowy

Kontrahent – osoba fizyczna

ATAL S.A. w ramach prowadzonych procesów biznesowych zawiera różnego rodzaju umowy/porozumienia na dostawy towarów i usług z osobami fizycznymi w tym osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarcza. W związku z powyższym przetwarzamy dane osobowe osób zawierających umowę/porozumienia a poniżej znajdziesz szczegółową informację na ten temat.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY/POROZUMIENIA

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1.  Administrator danych osobowych – jest nim ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej: „Administrator”) adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.
 2. Inspektor ochrony danych – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – twoje dane osobowe przetwarzamy w celu
  a) skutecznego zawarcia umowy/porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy/porozumienia,
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.
 4. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane – Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy/porozumienia a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów podatkowych.
 5. Odbiorcy danych – Twoje dane osobowe mogą być przekazywane np. dostawcom usług IT czy usług serwisowych dla systemów informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Prawo do złożenia skargi – przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy/porozumienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości skutecznego zawarcia umowy/porozumienia.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie – Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.