Klient – reprezentant klienta

Klient podpisujący umowy na zakup nieruchomości – reprezentant osoby prawnej

ATAL S.A. w ramach prowadzonych procesów biznesowych zawiera umowy rezerwacyjne, deweloperskiej, przenoszące własność nieruchomości z osobami prawnymi. Jesteśmy świadomi, że RODO wyłącza ze swojej jurysdykcji przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób prawnych, jednak każdą osobą prawną reprezentuje osoba fizyczna, podpisująca w jej imieniu umowę. W związku z czym przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych zawierających w imieniu osoby prawnej umowę a poniżej znajdziesz szczegółową informację na ten temat.

KLAUZULA DLA KLIENTA – REPREZENTANTA OSOBY PRAWNEJ

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych – jest nim ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej: „Administrator”) adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.
 2. Inspektor ochrony danych – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
  a) zawarcia umowy rezerwacyjnej a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze;
  b) obrony przez ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  c) prawidłowej i szybkiej realizacji zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przekazaniu danych osobowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia umowy deweloperskiej/przenoszącej własność notariuszowi w zakresie wynikającym z ustawy prawo o notariacie oraz wspólnocie mieszkaniowej do której będziesz należał w zakresie wynikającym z ustawy o własności lokali;
  d) marketingowym a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda. Posiadasz w tym przypadku prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć drogą, którą została on wyrażona a twoje dane w tym celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 4. Źródło pochodzenia danych osobowych – Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z planowanym zawarciem umowy na podstawie wypełnionego formularza.
 5. Kategorie danych osobowych – przetwarzamy twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub pobytu, numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcja oraz innych danych, jeśli takie zostały nam przekazane.
 6. Okres przez który dane będą przechowywane – Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umów a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów oraz przepisów podatkowych.
 7. Odbiorcy danych – Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane np. dostawcom usług IT czy usług serwisowych – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Przed zawarciem umowy deweloperskiej/przenoszącej własność twoje dane osobowe zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie notariuszowi sporządzającemu taką umowę, natomiast po zawarciu umowy przenoszącej własność twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie zostaną udostępnione wspólnocie mieszkaniowej do której będziesz należał.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Prawo do złożenia skargi – przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie – Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.