ATAL ZMIENIA POLITYKĘ DYWIDENDOWĄ: BĘDZIE REKOMENDOWAŁ WZA WYPŁATĘ 70-100 PROC. ZYSKU

Atal zamierza rekomendować WZA wypłatę dywidendy za rok 2016 – na poziomie 70 proc., a w kolejnych latach – pomiędzy 70 proc. a 100 proc. skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej – poinformowała spółka w komunikacie. Atal zmienił tym samym politykę dywidendową.

Przy ustalaniu wartości dywidendy zarząd będzie brał pod uwagę także: sytuację rynkową, gospodarczą i biznesową spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej ATAL, sytuację płynnościową Grupy, koszt oraz możliwość pozyskania finansowania, istniejące i przyszłe zobowiązania.

Nowa polityka będzie stosowana począwszy od skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku.
W komunikacie dodano, że dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego.
„Polityka Dywidendowa w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie szczegółowych warunków jej wypłaty oraz wysokości zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy” – napisano w komunikacie.

Spółka podała, że rada nadzorcza zatwierdziła nową politykę dywidendową zaproponowaną przez Zarząd.