pl | en | de


Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach na WZA (%)

Juroszek Holding

Sp. z o.o.*

32 265 418 74,66% 33 765 418 75,51%
Fundusze zarządzane przez 
Nationale-Nederlanden
Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A.
3 708 523 8,58% 3 708 523 8,29%
Pozostali akcjonariusze 7 240 669 16,76% 7 240 669 16,20%
Ogółem: 43 214 610 100,00% 44 714 610 100,00%

* Juroszek Holding Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki

 

 

 

Seria Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
A 1 500 000,00 3,47% 3 000 000,00 6,71%
B 13 604 600,00 31,48% 13 604 600,00 30,43%
C 17 110 000,00 39,59% 17 110 000,00 38,26%
D 10,00 00,00% 10,00 00,00%
E 6 500 000 15,04% 6 500 000 14,54%
F 4 500 000 10,42% 4 500 000 10,06%
Razem 43 214 610,00 100,00% 44 714 610,00 100,00%

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 216 073 050,00 zł i dzieli się na 43 214 610 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda, w tym:
• 1.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
• 13.604.600 akcji na okaziciela serii B,
• 17.110.000 akcji na okaziciela serii C,
• 10 akcji na okaziciela serii D,
• 6.500.000 akcji na okaziciela serii E.
• 4.500.000 akcji na okaziciela serii F.

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.