pl | en | de


Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach na WZA (%)

Juroszek Holding

Sp. z o.o.*

31 936 974 82,49% 33 436 974 83,15%
Pozostali akcjonariusze 6 777 636 17,51% 6 777 636 16,85%
Ogółem: 38 714 610 100,00% 40 214 610 100,00%

* Juroszek Holding Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki

 

Seria Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
A 1 500 000,00 3,87% 3 000 000,00 7,46%
B 13 604 600,00 35,14% 13 604 600,00 33,83%
C 17 110 000,00 44,20% 17 110 000,00 42,55%
D 10,00 00,00% 10,00 00,00%
E 6 500 000 16,79% 6 500 000 16,16%
Razem 38 714 610,00 100,00% 40 214 610,00 100,00%

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193 573 050,00 zł i dzieli się na 38 714 610 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda, w tym:
• 1.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
• 13.604.600 akcji na okaziciela serii B,
• 17.110.000 akcji na okaziciela serii C,
• 10 akcji na okaziciela serii D,
• 6.500.000 akcji na okaziciela serii E.

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.