pl | en | de


Dobre praktyki

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Spółka opublikowała wybrane dane finansowe za lata 2011-2014, zgodnie z zatwierdzonym Prospektem Emisyjnym. Zestawienie wybranych danych finansowych za pełne 5 lat działalności było możliwe od publikacji wyników finansowych za rok 2015.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję, Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Przed 2016r. dywidenda w Spółce nie była wypłacana. Począwszy od podziału zysku za rok 2015, z uwzględnieniem warunków emisji obligacji serii B, Spółka informuje o planowanej dywidendzie oraz dywidendzie wypłaconej. Zarząd dostosowuje politykę dywidendową do aktualnej sytuacji gospodarczej i biznesowej Spółki, uwzględniając także zakres planowanych inwestycji. .

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie ma zastosowania w Spółce. Spółka nie publikuje prognoz finansowych. .

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie ma zastosowania w Spółce. Zarząd zamierza prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, rejestracji obrad i upubliczniania tych transmisji, konieczność dokonania szerokich analiz prawnych dotyczących m.in. publikacji wizerunku akcjonariuszy i ich wypowiedzi oraz obciążenie organizacyjne związane z powyższymi działaniami nie pozwalają na wprowadzenie tych procedur w Spółce w początkowym jej okresie działania jako spółki publicznej, co nie wyklucza przyjęcia tych zasad w przyszłości. Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio. .

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio. .

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. Nie ma zastosowania. Zasada nie ma zastosowania w Spółce. Spółka obecnie nie prowadzi strony internetowej w języku angielskim. Przemawia za tym aktualna struktura akcjonariatu oraz prowadzenie działalności na rynku krajowym. Zarząd rozważy wprowadzenie strony korporacyjnej także w języku angielskim (w zakresie dostosowanym do potrzeb), jeżeli wystąpią ku temu przesłanki. .

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami .

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie ma zastosowania. Zasada nie ma zastosowania w Spółce. Zarząd zamierza prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad w czasie rzeczywistym oraz obciążenie organizacyjne związane z powyższymi działaniami nie pozwalają na wprowadzenie tych procedur w Spółce. Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio. Nie wyklucza przyjęcia tych zasad w przyszłości jeżeli będzie to uzusadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. .

Wynagrodzenia .

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie ma zastosowania. Zasada nie ma zastosowania w Spółce. Polityka wynagrodzeń w Spółce nie przewiduje programów motywacyjnych. VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. .